108 câu tự tại (Phần III)

 

Tác phẩm "Tự tại" - Thư pháp Việt Minh Hoàng. Nguồn: http://yume.vn

Thiền sư Thánh Nghiêm

 Chương 1. Hạnh nguyện từ bi

 1. Làm thiện hay ác chỉ cách nhau một tâm niệm, tu hành phước huệ trong từng giây phút.

2. Ánh lửa của ngôi sao đủ để lóe sáng, những việc thiện nhỏ có thể cứu cả thế giới.

3. Trời đất ban đức hóa dục lớn, ta sao lại không phát đại nguyện từ bi.

4. Cứu độ chúng sanh là nâng lên, không chấp chước mọi việc là buông xả.

5. Giữa chốn bụi hồng tâm vô nhiễm, khắp nơi hoa cỏ chống gậy hành.

6. Từ bi như gió xuân hóa mưa, trí tuệ giống ánh mặt trời phổ chiếu.

7. Bi thiện xua tan khổ não, lòng từ mang lại niềm vui; lửa trí đốt cháy tội, tuệ đoạn diệt mê hoặc.

8. Hữu đại trí tuệ hữu đại nguyện, vô lượng phước đức vô lượng thọ.

9. Nếu thấy Như Lai tạng trong tâm, nhà lửa tam giới biến sen hồng.

10. Ưng vô sở trụ nhi sinh kì tâm, là vào cửa từ bi.

11. Trong đạo tâm có bố thí vô úy.

12. Khi buông xả vạn duyên, chúng sanh một vai vác.

13. Thân thể và tâm linh được bình an, nhà cửa và sự nghiệp cũng theo đó an định.

14. Cây tùng núi nam sớm đã già yếu, ngôi sao bắc đẩu vẫn còn trẻ trung.

15. Thần long ẩn náu đầm sâu ao lớn, mãnh hổ nằm nơi núi cao vách hiểm.

16. Phật pháp không có khác biệt, chỉ có một vị, đó là vị giải thoát lợi mình lợi người.

17. Thường niệm Quán Âm bồ tát, tâm an ắt có bình an.

18. Quay về núi lớn lễ tu hành, cầu phúc tiêu tai nguyện dễ thành, miệng niệm tai nghe tâm cung kính, ba bước một lạy đi về trước, thân tâm an định càng cảm ứng, nghiệp tiêu chướng trừ phước huệ tăng.

19. Một bát khất thực cơm ngàn nhà, mình tăng chống gậy đi vạn dặm, tùy duyên thích ứng thôi được mất, duyên hết thân xả tay buông dài.

20. Buông xả không giống như vứt bỏ, là để thoát khổ, là để cầm lên; buông xả được mới cầm lên được, cầm buông phải lúc là người tự tại.

 Chương 2. Trí tuệ nhân gian

 21. Gặp việc phải tìm hiểu mặt chính và suy nghĩ mặt trái của nó, thành việc xác lập phương hướng mà không bỏ.

22. Đi đường gặp vách núi cheo leo thì bước nhanh qua, khéo đến tiên cảnh trần gian cùng đừng lưu lại.

23. Quyền thế tài sản thì mọi người chung hưởng, họa phúc khổ sướng là nhân duyên mỗi người.

24. Người thấy danh lợi quyền vị không động tâm, bị ép vào nơi thiên quân vạn mã cũng không lo sợ.

25. Trời không sai đất không sai là tâm ta sai, họ có lý bạn có lý ta không có lý.

26. Đừng oán cháu hiền con hiếu sao quá ít, hãy hỏi dưỡng dục con cháu như thế nào.

27. Lĩnh vực học vấn quan trọng ở nghiên cứu, phạm trù kinh nghiệm phải có từ thực tiễn.

28. Đêm dài vắng mộng đêm xuân ngắn, biển khổ có thuyền bĩ ngạn gần.

29. Nương thuyền bát nhã chống qua vạn trùng chướng ngại, kiến tạo phước đức dựng nên tịnh độ nhân gian.

30. Lên thuyền bát nhã khổ hải vượt qua, leo núi niết bàn tâm tính bất động.

31. Sông núi vẫn vậy, cảnh vật đổi thay; nhật nguyệt thường chuyển, nhân sự đều không.

32. Trời đất nhân gian vui với khổ, tự tâm tạo tác tự thân nhận.

33. Non xanh nước biếc lưỡi dài rộng, chim hót hoa thơm nói diệu pháp.

34. Giáo dục là nghiệp lớn ngàn năm, hiền năng là khuôn thước muôn đời.

35. Nước sâu ngàn trượng cũng có thể thấy đáy, núi cao vạn dặm cũng mọc lên từ biển.

36. Vân môn ngày ngày đều là ngày tốt, hành cước bước bước đều qua cỏ thơm.

37. Thế gian vốn không cấu cũng chẳng tịnh, chỉ duyên theo tâm phân biệt tự khởi.

38. Trong tịch dương xuống phía tây thấy ngày mai, trong ngày mới lên phía đông thấy hoàng hôn.

39. Ngoài trò chơi thấy trò chơi rồi quên trò chơi, trong giấc mộng thấy mộng ảo mà không biết mộng.

40. Sương tuyết mưa móc vốn không chủ, gió mưa sấm chớp tùy thời hiện.

41. Nguy cơ chuyển hóa thành thời cơ, đường cùng bước ra thấy đường sống.

42. Thiên đường địa ngục do tâm tạo, thành phật làm tổ không ngoài tâm.

43. Kinh giác chấp mê đã gần ngộ, biết mê bất ngộ sai trong sai.

44. Đời người như mộng ai cũng biết nói, cả đời nằm mộng sao lại không tỉnh.

45. Trăm ngàn kế hoạch bận rộn cả đời, vạn duyên buông xả đường trước mặt tựa trải gấm.

46. Khát nước mới lo đào giếng ắt không kịp, tức thời học Phật tức thời thoát mê.

47. Đừng vì có việc mà âu lo, nên vì vô sự mà thấy vui.

48. Thiền pháp tức là tâm pháp, vạn pháp theo tâm sinh diệt.

49. Mộng lớn ai giác trước, rời mộng tưởng đảo điên.

50. Trên người lại có người, núi cao sông dài.

51. Đi bộ rèn luyện sức khỏe, lại có thể rèn tâm tu hành; đi nhanh đuổi theo vọng tình, đi chậm phát tuệ tập định.

52. Ngày trăng khuyết trăng tròn, lúc tối rồi lúc sáng; đêm mưa gió không trăng, ánh trăng vốn thường sáng.

53. Cảnh thế tục: thân như cây ngọc gặp gió, tâm như trăng thu đáy hồ.

54. Cảnh tu hành: thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng.

55. Cảnh sau khi giác ngộ: Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài.

56. Có tướng không tướng có không tướng, thật không giả không thật giả không.

57. Kết bạn cần tìm người thẳng ngay lượng thứ biết nhiều, tin Phật cần tránh phí sức tổn thần, học pháp tránh mò mẫm khắp nơi, kính tăng phải tránh tin theo người mù quáng.

 Chương 3. Cảm ơn bồi phước

 58. Nhiều phước ít phước đang bồi phước, biết ơn nhớ ơn tất báo ơn.

59. Tâm từ bi hóa giải oán hận, tâm trí tuệ tiêu trừ phiền não.

60. Tâm cung kính hộ trì tam bảo, tâm thanh tịnh hoằng pháp lợi sinh.

61. Tâm cảm ơn thể nghiệm cuộc sống, tâm tinh tấn giỏi dùng cuộc sống.

62. Tâm hỗ thẹn tăng trưởng phước đức, tâm sám hối tiêu diệt tội chướng.

63. Nhớ ơn báo ơn ơn tiếp nối, uống nước nhớ nguồn nguồn không dứt.

64. Tâm kiên cố dễ xông pha khốn khó, tâm rộng xa có thể thành nên đại sự.

65. Tâm bạn tâm tôi đồng tâm Phật, biết phước quý phước thêm bồi phước.

66.  Ơn nhỏ như giọt nước cũng phải dâng suối để đền ơn, thí một bữa cơm nát thân này cũng phải báo đáp.

67. Xách nước uống nước lấy nước uống người, thọ ơn tạ ơn lấy ơn để tạ người.

68. Mở bỏ tâm yêu ghét hận thù, học tập tâm từ bi hỷ xả.

69. Ơn của cha mẹ nặng như trời đất, đức của tam bảo nhiều khắp hằng sa.

70. Biết ơn báo ơn là uống nước nhớ nguồn, ân tình kết đọng dễ làm tổn thương nhau.

71. Cảm ơn là phước báo cả đời thọ dụng, ôm hận chính là ma chướng níu kéo muôn đời.

72. Nếu không giỏi dùng tài sản của mình đem lại lợi ích cho thế nhân, cũng giống như chiếc áo gấm đi trong đêm tối tự kiêu ngạo mạn.

73. Bố thí là giá trị của kinh doanh giàu có, gieo phước là nguyên nhân của giàu có hơn người.

74. Gia nghiệp trăm năm không sa sút bởi vì biết tích phước, phú quý không quá ba đời bởi vì chỉ biết tư lợi.

75. Tùy thời phục vụ người khác, cả đời hạnh phúc; có sức mà không kết thiện duyên, về sau hối hận không kịp.

76. Giờ trông trời sạ giống, ngày làm cỏ bón phân, tháng thu hoạch cảm ơn, năm cầu nguyện được mùa.

77. Bốn việc tốt lớn mà người đời mong cầu: cầu phước trước tiên cần phải gieo phước, bồi phước, quý phước; cầu lộc trước tiên cần phải kết rộng thiện duyên; cầu thọ ắt thường giữ gìn sức khỏe; cầu hỷ trước tiên phải lấy nụ cười đối đãi người.

78. Lấy lòng hỗ thẹn mà nhìn lại chính mình, lúc nào cũng thấy rằng mình nỗ lực không đủ, cống hiến không nhiều.

79. Lấy lòng hỗ thẹn để quán chiếu bản thân làm người thế nào, làm người nếu không biết tự mình tỉnh sát kiểm điểm ngay lệch, thì tùy lúc mà gặp phải nguy hại.

80. Lấy lòng cảm ơn để đối đãi sự vật thế giới, làm người nếu không biết lấy cảm ơn và báo đáp để cống hiến thế giới, nước chảy ắt sẽ khô kiệt.

81. Trăm năm luôn giữ mấy điều: tôn kính và cảm ơn nhau, học tập sở trường của nhau, lượng thứ thiếu sót của nhau, quan tâm yêu thương che chở nhau.

 Chương 4. Tích đức tu phước

 82. Tâm chân thành tất ứng, tinh chuyên vạn sự thành.

83. Nên lấy lời động viên bổ sung cho sự vụng về, đừng ỷ mình thông minh mà lơi lỏng.

84. Nghiêm để kỉ luật bản thân không lơ là, khoan để đối đãi người thu được nhiều lợi ích.

85. Trong nghèo cầu giàu nên cần kiệm, trong loạn cầu yên không động tâm.

86. Cọng rau thơm sạch áo vải ấm, cần lao mạnh khỏe tiết kiệm giàu.

87. Vui vẻ đúng lúc là lãng mạn, tùy nơi tu thiện tích công đức.

88. Có thể được hay không thể được, đều do tự mình nỗ lực chứ không ai mang lại.

89. Lúc tranh luận đừng cầu nghe lời thuận tai, nếm được vị đắng chính là thuốc tốt.

90. Trời nắng hạn cầu mưa kịp thời, trời đông lạnh làm cho người ấm.

91. Chim phượng hoàng hay đậu nhà phú quý, chịm bạch hạc thích xuống nhà phước thọ.

92. Trong lòng không có những suy nghĩ về được mất, thường làm người vô sự trên thế gian.

93. Tài đức song toàn là bậc hiền lương, có tài không đức hại bầy ngựa.

94. Biết lỗi liền sửa không sợ sỉ nhục, buông dao đồ tể lập tức thành Phật.

95. Cảnh giác phú quý không quá ba đời, cẩn thận quyền thế dễ khiến người đọa lạc.

96. Tự cổ bậc tướng lĩnh phần nhiều xuất thân hàn môn, vị công vô tư thiên hạ thái bình.

97. Ít đi chấp trước thị phi nhân ngã, nhiều hơn lời nói và hành động làm cho người tốt đẹp hơn.

98. Nếu muốn giữ gìn được phú quý, cần vun bồi phước đức đầy đủ, phú quý phần nhiều từ tích phước mà đến.

99. Trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, đạt được vô lượng vô biên phước đức.

100. Tranh đoạt chén cơm của người khác chẳng bằng tự mình cày ruộng, nhà mình không có ruộng để cày thì giúp người khác cày ruộng cũng được.

101. Thường ăn bát cơm khiêm tốn cung kính thứ nhẫn khoan hậu, uống nhiều chén canh thành thực lễ nhượng cần lao tiết kiệm.

102. Một đêm giàu có là bạo phú, một đêm thành danh là hư danh, bạo phú bộc phát giàu khó giữ, hư danh không thực danh lụy người.

103. Tri âm khó gặp là chuyện bình thường, đừng vì cô độc không để ý người khác; ít phiền ít não phước đức dày, nhiều tư nhiều lự chướng ngại lớn.

104. Tâm luôn lo sợ đề phòng người khác dễ gặp quỷ, biết ta biết người gặp quý nhân, phú quý bần tiện đều do bố thí, tự lợi lợi người lợi chúng sanh.

105. Nhân sinh trên đời, sẽ gặp 4 điều được: sinh được chỗ, già được phước, bệnh được khỏe, chết được hợp thời. Muôn ngàn hạnh phúc đều ở trong đó.

106. Phú quý chưa chắc chỉ 3 đời, hiền triết chưa chắc sinh chốn hàn môn; phú quý nên tích đức, hàn môn cần được động viên.

107. Hành thiện không có điều kiện.

108. Quý tiếc cuộc sống, vì bản thân nỗ lực.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: