Đề cương chi tiết học phần Văn học Trung Quốc – Lớp ĐH12NV

Chúc tập thể lớp hoàn thành tốt HP VH Trung Quốc! Nguồn: enews.agu.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

VĂN HỌC TRUNG QUỐC

Ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ văn

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

1. Tên học phần: Văn học Châu Á I (Văn học Trung Quốc)

2. Số tín chỉ: 3 (2,1)

3. Trình độ: Sinh viên năm thứ hai.

4. Phân bổ thời gian:

– Lên lớp: 45 tiết (3 tiết lên lớp/ tuần)

+ Lý thuyết: 36 tiết.

+ Thảo luận, bài tập, kiểm tra: 9 tiết.

– Tự học: (45 * 3) = 135 tiết.

5. Điều kiện tiên quyết: Không

6. Mục tiêu của học phần:

6.1. Về kiến thức:

Sau khi học xong học phần:

– SV được trang bị tri thức cơ bản có tính hệ thống về lịch sử văn học Trung Quốc, hiểu được sự hình thành, diễn tiến và đặc trưng của các thể loại, thể tài, cũng như quá trình hình thành, vận động phát triển và đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật của văn học Trung Quốc.

– Nắm được những tác giả, tác phẩm tiêu biểu, những thành tựu đóng góp của văn học Trung Quốc cho nền văn học nhân loại; từ đó tạo nền tảng tri thức để người học hoàn thiện hiểu biết về văn học nước ngoài, tạo tiền đề để học tiếp ở các bậc học cao hơn.

– SV hiểu được mối quan hệ giữa văn học Trung Quốc và văn học Việt Nam về các mặt: chữ viết, thể tài, văn liệu – thi liệu, thủ pháp nghệ thuật, tư tưởng triết học…

6.2. Về kĩ năng:

– Rèn luyện cho sinh viên khả năng cảm thụ và giảng dạy các tác phẩm văn học Trung Quốc trong chương trình trung học phổ thông và trung học cơ sở.

– Phát triển năng lực tư duy hình tượng, tư duy lô-gich, năng lực liên tưởng, phán đoán, phân tích đánh giá và giải quyết vấn đề.

– SV có thể diễn đạt trôi chảy, mạch lạc nhiều vấn đề của văn học Trung Quốc; cfo1 khả năng giải thích, trình bày để thuyết phục người khác về một vấn đề đặt ra.

6.3. Về thái độ:

– Hình thành tình yêu, thái độ trân trọng đối với nền văn học đồ sộ của nhân dân Trung Quốc.

– Có niềm đam mê nghiên cứu khoa học, ham học hỏi, ham khám phá; có tư duy lô – gich, phản biện đối với mọi vấn đề đã học được.

– Sinh viên biết khẳng định phong cách cá nhân, hình thành cái tôi đầy bản lĩnh.

7. Mô tả các nội dung học phần:

Môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc.

Trên cơ sở tri thức phong phú của bộ giáo trình Lịch sử văn học Trung Quốc, đề cương môn học lựa chọn và từng bước mở rộng, đi sâu theo lĩnh vực tri thức, thể loại, thể tài; kết hợp với việc giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của nền văn học Trung Quốc từ thời cổ đại (Văn học Tiên Tần), đến văn học thời trung đại (Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh), văn học thời cận đại (1840-1919), văn học thời hiện đại (1919-1949) và văn học Trung Quốc đương đại (1949-nay).

8. Nhiệm vụ của sinh viên:

 – Lên lớp tối thiểu 4/5 số tiết (tức 36/45 tiết), vắng mặt phải xin phép qua thư điện tử hoặc viết đơn, các trường hợp nghỉ không phép bị trừ điểm chuyên cần.

– Có đầy đủ điểm thường xuyên, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuẩn bị bài tập ở nhà.

– Đọc giáo trình trước khi lên lớp, thực hiện đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm và tiểu luận.

– Dụng cụ học tập: Giáo trình, bảng con, bông bảng, phấn dành cho cá nhân.

9. Tài liệu học tập:

9.1. Giáo trình chính: Tài liệu học tập học phần do GV giới thiệu.

9.2. Tài liệu tham khảo:

 1. Nhiều người dịch: Lịch sử văn học Trung Quốc (Quyển 1,2). Tài liệu tham khảo của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, hiện lưu giữ tại Phòng Tư liệu Khoa Văn học và Thư viện Trường). Nguyên bản tiếng Trung: Viên Hành Bái tổng chủ biên – Trung Quốc văn học sử, quyển 1,2 (4 quyển); Cao đẳng Giáo dục Xuất bản xã (Bắc Kinh), xuất bản lần thứ nhất năm 1999, in lần thứ 8 năm 2002.

2. Nguyễn Khắc Phi, Trương Chính: Văn học Trung Quốc (Đã được Hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường đại học sư phạm), Tập một, Nxb Giáo dục, H.1987.

3. Nguyễn Khắc Phi, Trần Đình Sử (viết và dịch): Về thi pháp thơ Đường, Nxb Đà Nẵng, 1998.

4. Nguyễn Khắc Phi (chủ biên), Lịch sử văn học Trung Quốc. Tập 2. Nxb. ĐHSP HN. 2002.

5. Sở nghiên cứu văn học Trung Quốc, Lịch sử văn học Trung Quốc. Tập 2. Nxb Giáo dục, 1997.

6. Trần Xuân Đề, Những bộ tiểu thuyết cổ điển hay nhất của Trung Quốc. Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1991.

7. Nhiều tác giả, Lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc, 2 tập, Nxb Giáo dục.

8. Trần Đình Sử, Lê Tẩm dịch: Nghệ thuật ngôn ngữ thơ Đường, Nxb Văn học, H.2000. Nguyên bản của Cao Hữu Công và Mai Tổ Lân (Mỹ).

9. Nhữ Thành: Thử tìm hiểu tứ thơ trong thơ Đường, Tạp chí Văn học, số 1/1982.

10. Nguyễn Khắc Phi: Thơ văn cổ Trung Hoa – Mảnh đất quen mà lạ, Nxb Giáo dục, H.1999.

11. Trần Trọng San: Kim Thánh Thán phê bình thơ Đường, Tủ sách ĐHTH TP.Hồ Chí Minh, 1990.

12. Lê Đức Niệm: Thơ Đường, Nxb Khoa học Xã hội và Nxb Mũi Cà Mau, 1994.

13. Nguyễn Thị Bích Hải: Thi pháp thơ Đường, Nxb Thuận Hóa, 2006.

14. Hồ Sĩ Hiệp biên soạn: Bạch Cư Dị – Tỳ bà hành, Nxb Tổng hợp Đồng Nai, 2003.

15. Nguyễn Khắc Phi: Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc qua cái nhìn so sánh, Nxb Giáo dục, H.2001.

16. Phương Lựu: Văn hóa, văn học Trung Quốc cùng một số liên hệ ở Việt Nam, Nxb Hà Nội, 1996.

17. Lương Duy Thứ: Thơ Trung Quốc – Quá trình tiếp nhận và thi pháp, Tạp chí Văn học, số 6/1996.

18. Phan Ngọc giới thiệu và dịch: Lưu Hiệp – Văn tâm điêu long, Tạp chí Văn học nước ngoài, số 3/1996.

19. Phương Lựu: Tinh hoa lý luận văn học cổ điển Trung Quốc, Nxb Giáo dục, H.1989.

20. Khâu Chấn Thanh: Lý luận văn học, nghệ thuật cổ điển Trung Quốc (Mai Xuân Hải dịch), Nxb Giáo dục, H.1994.

21. Dương Ngọc Dũng: Dẫn nhập tư tưởng lý luận văn học Trung Quốc, Nxb Văn học, 1999.

22. Trần Đình Sử dịch: Tư tưởng văn học cổ Trung Quốc, Nxb Giáo dục, bản in H.1995 và H.2000. Trịnh Bá Đĩnh dịch: Phương Đông và phương Tây (Những vấn đề triết học, triết học lịch sử – văn học Đông và Tây), Nxb Giáo dục, H.1997. Nguyên bản của N.Konrat.

23. Đinh Gia Khánh: Thần thoại Trung Quốc, Nxb Khoa học Xã hội, 1991.

24. Tạ Quang Phát dịch: Kinh thi (3 tập), Nxb Văn học, H.1991.

25. Khuất Nguyên – Sở từ (Đào Duy Anh, Nguyễn Sĩ Lâm dịch và chú thích), Nxb Văn học, H.1974.

26. Trần Xuân Đề biên soạn: Văn học Trung Quốc – Tư liệu tham khảo, tập 1 (Từ văn học Tiên Tần đến văn học Hán), Nxb Giáo dục, H.1963.

27. Trương Chính, Phan Nghệ biên soạn: Văn học Trung Quốc – Tư liệu tham khảo, tập 2 (Từ văn học Ngụy Tấn đến văn học Tống), Nxb Giáo dục, H.1963.

28. Tản Đà dịch: Thơ Đường, Nguyễn Quảng Tuân biên soạn, Nxb Văn học, H.2003.

29. Nam Trân tuyển dịch: Thơ Đường (Hai tập), Nxb Văn học, H.1962.

30. Trần Trọng Kim tuyển dịch: Đường thi, Nxb Văn hóa Thông tin, H.1995.

31. Ngô Văn Phú: Thơ Đường ở Việt Nam, Nxb Hội Nhà Văn, H.1996.

32. Nhiều tác giả: Cổ điển văn học tam bách đề (tiếng Hoa), Thượng Hải Cổ tịch Xuất bản xã, xuất bản lần thứ 2 năm 1995, in lần thứ 5 năm 1999.

33. Hành Đường Thoái Sĩ (đời Thanh, Trung Quốc) biên tuyển: Đường thi tam bách thủ (tiếng Hoa), Hoằng Trưng dịch tích, Ly Giang Xuất bản xã, xuất bản lần thứ 2 năm 1995, in lần thứ 5 năm 1999.

34. Mã Tích Cao (Trung Quốc): Phú sử (tiếng Hoa), Thượng Hải Cổ tịch Xuất bản xã, bản in năm 1997.

 35. Nhiều tác giả, Từ điển Văn học (Bộ mới), Nxb Thế Giới, Hà Nội, 2004.

36. Lương Duy Thứ, Bài giảng văn học Trung Quốc, Nxb ĐHQG TP.HCM, TP.HCM, 2002.

37. Nguyễn Thế Nữu, Thơ Đường bình chú, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội, 2002.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

10.1.Tiêu chí đánh giá:

1. Điểm chuyên cần, đánh giá thái độ học tập trên lớp, thái độ làm việc nhóm, làm bài tập ở nhà. Thái độ học trên lớp, làm việc nhóm, làm bài ở nhà (theo mức độ SV sẽ được cộng thêm từ 1-5 điểm), vắng 1 buổi không phép sẽ bị trừ 1 điểm.

2. Điểm kiểm tra định kỳ3 cột điểm tương ứng 3 bài kiểm tra:

– 1 bài kiểm tra trên lớp

– 1 bài tập về nhà

– 1 bài tập làm chung nhóm.

3. Thi kết thúc học phần- Thi viết (90 phút)

10.2.Cách tính điểm:

– Sinh viên không tham gia đủ 4/5 số tiết học trên lớp không được thi lần đầu.

– Điểm kiểm tra định kì và điểm kết thúc học phần để lẻ đến một chữ số thập phân.    

11. Thang điểm: 10

12. Nội dung chi tiết học phần:

Sơ lược lịch sử Trung Quốc

Chương 1 – Văn học trước Tần

1. Khái quát văn học dân gian

2. Thần thoại, truyền thuyết

3. Kinh thi

4. Khuất Nguyên và “Ly tao”

5. Bách gia chư tử và “Luận ngữ”

Ðọc thêm 1 Văn học Hán: Tư Mã Thiên với “Sử ký”, nhà thơ Ðào Tiềm với thơ, từ, nhà lý luận Lưu Hiệp với “Văn tâm điêu long”.

Chương 2. Ðường thi

Khái quát: Bối cảnh lịch sử xã hội. Đặc điểm thơ Ðường .

Ba nhà thơ tiêu biểu Lí Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị

Những lời bình chọn lọc về Thơ Đường

Không gian nghệ thuật; Thời gian nghệ thuật

Luyện tập thực hành.

Ðọc thêm 2 Văn học Tống: Từ và Tô Ðông Pha.

Hai nhà tạp kịch thời Nguyên: Quan Hán Khanh, Vương Thực Phủ.

Chương 3. Tiểu thuyết cổ điển Minh Thanh

Tam quốc diễn nghĩa. Thủy hử truyện. Đông Chu liệt quốc. Tây du ký

Liêu trai chí dị. Nho lâm ngoại sử. Hồng lâu mộng

Chương 4. Khái quát văn học hiện đại và Lỗ Tấn

1. Khái quát văn học hiện đại : 04 giai đoạn chính

2. Lỗ Tấn và AQ chính truyện

Tổng kết văn học Trung Quốc.

Đọc thêm 3. Văn học sử Trung Quốc qui loại

Đọc thêm 4. Mối quan hệ gắn bó, song hành của văn học Trung Quốc- Việt Nam

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Bảng đối chiếu niên đại Việt Nam – Trung Quốc

Phụ lục 2. Danh sách 10 nhân vật văn hóa bình chọn

Phụ lục 3  Danh mục luận văn tốt nghiệp về VH Trung Quốc do biên giả hướng dẫn.

 * Các chuyên đề có thể lồng ghép:

1. Mối liên hệ giữa văn học Trung Quốc và văn học Việt Nam.

2. Một số hiện tượng văn học đương đại Trung Quốc – Kim Dung, Quỳnh Dao, Trương Ái Linh và Cao Hành Kiện.

3. Các tác phẩm văn học Trung Quốc trong nhà trường phổ thông.

4. Ừng dụng tư tưởng Thiên – Nhân trong triết học Trung Quốc để giảng dạy các tác phẩm trong nhà trường.

5. Tác giả Lỗ Tấn.

6. Mười chủ đề lớn trong văn học cổ điển Trung Quốc.

7. Cao Hành Kiện, tiếu thuyết Linh Sơn.

* Một số câu hỏi hướng dẫn học tập, nghiên cứu học phần văn học Trung Quốc

1. Yếm thế là gì ? Tại sao các nhà Nho thất thời lại hay yếm thế? Những biểu hiện của tư tưởng yếm thế trong một số sáng tác của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Công Trứ?

2. Tùng, cúc, trúc, mai đại diện cho những phấm chất gì của Nho sinh ngày xưa? Tại sao họ lại dùng những loại cây này để làm biểu tượng cho tiết tháo của người quân tử?

3. Hình tượng mây trong văn chương cổ điển phương Đông hàm chứa những ý nghĩa gì?

4. Hình tượng cây chuối trong VH cổ điển Trung Quốc?

5. Du tiên là gì ? Lí giải xu hướng du tiên từ góc độ tâm lí học và tôn giáo học, xã hội học. Tại sao các tác giả văn học lại sáng tác theo khuynh hướng du tiên? Phân tích tác phẩm của các tác giả Khuất Nguyên, Lí Bạch, Lí Hạ, Vương Duy, Mạnh Hạo Nhiên, Tản Đà, Lưu Trọng Lư… để làm rõ khuynh hướng du tiên.

6. Tại sao cô độc trở thành một trong những cảm hứng quan trọng của thơ ca? Phân tích hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh cá nhân, đặc trưng tâm lí con người để giải thích cho cảm xúc cô độc trong thơ ca.

7. Mối quan hệ giữa hình tượng thần thoại Trung Quốc với các động vật trong tín ngưỡng Tô tem nguyên thủy Trung Quốc.

8. Nghệ thuật xây dựng điển hình hoá nhân vật trong truyện ngắn Lỗ Tấn.

9. Hình tượng người nông dân trong truyện ngắn Lỗ Tấn

10. Nghệ thuật châm biếm trong tạp văn Lỗ Tấn.

11. Vận dụng học thuyết Tam tài (Thiên – Địa – Nhân) để phân tích thơ Lí Bạch.

13. Thông tin về giảng viên:

 Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong

Chức danh: Giảng viên, Thạc sĩ

Thời gian làm việc: từ 8:00 đến 11:00 sáng thứ Hai đến thứ Sáu.

Địa điểm làm việc: Văn phòng Bộ môn Ngữ Văn (hoặc Phòng máy Giáo viên của Thư viện), Khu A, Trường Đại học An Giang, 25 Võ Thị Sáu, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 0987.113471

Email: ntphongagu1985@gmail.com, ntphong@agu.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Thơ ca cổ điển Trung Quốc – Việt Nam; Lý luận văn học cổ Trung Quốc; Tiếp nhận văn hóa, văn học cổ Trung Quốc tại Việt Nam; Tư tưởng Nho – Phật – Lão Trung Quốc và Việt Nam…

An Giang, ngày 10 tháng 8 năm 2012

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: